Com ens afecta la crisi de la Covid-19 als esplais el curs 2020-2021?

PREGUNTES FREQÜENTS

Aquest és un llistat de preguntes freqüents sobre com afecta la crisi de la COVID-19 als esplais aquest curs 2020-2021 i en les activitats de l’estiu 2021.

Fent clic en qualsevol pregunta d’aquest índex (el primer sobre activitats d’estiu i el segon sobre les activitats del curs), anireu directament a la resposta. Si ho preferiu, podeu llegir tot el text a continuació. Si no apareix el dubte que teniu, podeu enviar un formulari al final d’aquesta pàgina.

Última actualització: 20 de maig de 2021.

.

CONSULTA EL RECURS

ÍNDEX ACTIVITATS D’ESTIU 2021

ÍNDEX CURS 2020/21

ACTIVITATS D’ESTIU 2021

1. Quins tramits de notificació cal fer?

A part de notificar l’activitat a la Direcció General de Joventut, s’haurà d’emplenar i signar una declaració responsable conforme l’entitat organitzadora compleix les mesures de seguretat i higiene i ha designat la persona responsable de prevenció i higiene de l’activitat. 

2. Quina documentació extra s’ha de dur?

Durant l’activitat s’ha de disposar dels documents següents:
• Programa general de l’activitat on s’ha d’incorporar l’experiència del Covid-19 en el disseny educatiu de les activitats.
• Document d’organització de grups, identificant les dades de contacte i les persones referents. Hi ha de figurar també la persona o persones responsables de prevenció i higiene.
• Còpia de la declaració responsable de l’entitat organitzadora.
• Graella de comprovació de símptomes, actualitzada diàriament.
• Graelles de neteja i desinfecció d’espais, actualitzades diàriament. 

 

3. Quines condicions han de cumplir els infants per participar a les activitats de CCR?

• Haver presentat una declaració responsable signada pel pare, la mare, el tutor o la tutora o el propi participant si té 16 anys o més, de compliment de les condicions per participar en les activitats.

• No presentar símptomes compatibles amb la Covid-19 i no haver estat declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.

4. De quants infants poden ser els grups de convivència?

Els infants s’organitzaran en grups estables de funcionament, denominats “grups de convivència”. En els casals d’estiu, el grup de convivència pot ser com a màxim de 24 participants. En les colònies i campaments, el grup de convivència pot ser com a màxim de 30 participants. tot i això, la recomanació general és que el grup de convivència sigui d’entre 10 i 14 participants. Aquest nombre de participants no comptabilitza els dirigents. Les persones dirigents de cada grup de convivència seran sempre les mateixes. 

5. Una persona dirigent ho pot ser de diversos grups estables?

Sí, sempre que sigui en dies i hores diferents i amb els mateixos grups estables. 

6. Es poden ajuntar 2 grups estables?

Sí, sempre que sigui en dies i hores diferents i amb els mateixos grups estables. 

7. Es poden incorporar puntualment persones de fora del grup estable?

La incorporació de persones fora del grup estable es limitarà a necessitats pròpies del desenvolupament de les activitats (persones formadores o similars).

8. Què passa si un dirigent no pot cobrir tota la jornada?

Es permet la figura del dirigent corretorns, que substitueix o completa la jornada dels dirigents fixes del grup de convivència. Aquesta figura pot actuar en un màxim de 2 grups de convivència que sempre seran els mateixos. A la relació de persones dirigents ha de constar en quins grups de convivència està cada dirigent corretorns

9. Quines son les ràtios a cumplir?

Sens perjudici de l’organització dels participants en grups de convivència, a l’hora de notificar les activitats d’educació en el lleure es continuen aplicant les ràtios establertes al Decret 267/2016.

10. Com han de ser els trajectes en autocar?

L’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys. No es pot menjar ni beure durant el trajecte. Es podran utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris. 

Cal distribuir els infants per grups bombolla i, si és possible, deixar un espai de separació entre els diferents grups. Cal mantenir una mateixa distribució de seients a l’anada i la tornada quan aquestes es realitzin en un termini de 48 hores. 

Per tal de poder determinar els contactes estrets d’un cas positiu, cal disposar d’un registre de la ocupació dels seients, identificant la posició de cada infant o jove dins el vehicle.

11. Quina funció té el Responsable de prevenció i higiene?

En cada activitat hi ha d’haver un membre de l’equip de dirigents (diferent de la persona responsable de l’activitat) amb la funció de vetllar pel compliment de les mesures de prevenció i higiene, així com també de garantir la informació sobre aquesta matèria als participants, a les seves famílies i a la resta de l’equip de dirigents. Aquesta persona haurà d’haver superat la formació de responsables de prevenció i higiene que ofereixen la Direcció general de Joventut i el Departament de Salut. 

12. Què cal fer si es detecta un cas postiu de Covid-19 en l’activitat? 

En el cas que es detecti un cas sospitós de Covid-19 en una activitat, s’ha aplicar el Pla d’actuació davant d’un possible cas de contagi de Covid-19 establert pel Departament de Salut.

En el pla d’emergència de l’activitat s’haurà de preveure el trasllat de les persones que durant l’estada o activitat mostrin símptomes de Covid-19 i el protocol d’avisos que es realitzaria.

13. Com es getiona el Llistat de comprovació de símptomes?

La informació correcta i més actual és la nota informativa del web “Estiu amb lleure”. És a dir, que no serà necessari fer la comprovació de símptomes de forma sistemàtica, només si l’infant no es troba bé. Així mateix, preveiem actualitzar aquesta informació en el document de criteris, suprimint la referència a la graella de registre de comprovació de símptomes.

14. És obligatori l’ús de mascareta durant les activitats?

L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys i recomanable a partir dels 3 anys. Totes les persones presents a l’activitat han de portar la mascareta durant l’activitat amb independència del compliment de la distància física de seguretat. 

15. Hi ha una normativa específica per als àpats?

El menjar se servirà sempre en plats individuals. S’evitaran els utensilis d’ús compartit (safates, cistelles de pa…), però es podran fer servir gerres d’aigua. No està permès que les persones participants col·laborin en les tasques de cuina i servei del menjar. Tampoc no es beurà directament de les fonts i cada participant portarà la seva pròpia cantimplora. 

Els integrants d’un mateix grup de convivència han de seure junts. En el cas que en una mateixa taula hi hagi infants o joves pertanyents a grups diferents, caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. 

Si no hi ha accés a aigua corrent, caldrà tenir disponible un dispensador de gel hidroalcohòlic per rentarse les mans.

16. Es pot compartir instal·lacions amb altres grups? 

Poden conviure diferents grups de centres diferents en una mateixa instal·lació sempre i quan es respectin els grups de convivència estable i la distància de seguretat. Podran fer servir els espais comuns diversos grups al mateix temps, sempre i quan es garanteixi que ho faran de forma que no es puguin barrejar, delimitant espais.

17. En una mateixa habitació pot haver-hi dos infants de 2 grups de convivència?

Es permet que en una mateixa habitació hi hagi infants de 2 grups de convivència, sempre que es mantingui la distància física recomanada. 

18. Es pot dormir en tenda?

Es poden muntar tendes en un terreny d’acampada habilitat com a campament estable, que es muntarà i desmuntarà a l’inici i final de cada acampada. Pot utilitzar les tendes un altre grup, sempre i quan aquestes hagin estat desinfectades seguint els protocols vigents.

Caldrà dormir amb la separació recomanada, 1’5 metres, entre el cap de cada infant o jove, si cal capiculats. Preferiblement es dormirà amb la porta de la tenda oberta per garantir la màxima ventilació i renovació de l’aire interior de la tenda. 

Cada matí tots els participants deixaran els sacs oberts damunt la màrfega per ventilar-los sense que es toqui una peça amb la l’altra.

Curs 2020/21

1. Es poden fer reunions tot l’equip de monis, encara que siguem més de 10 persones? Com afecta el toc de queda a les reunions?

En aquest moment, i a causa de l’agreujament de la pandèmia i l’evolució dels esdeveniments, es demana que les reunions de monitores i monitors es facin molt preferentment de manera telemàtica. Si, excepcionalment, cal fer alguna reunió presencial, aquesta s’ha d’acabar abans de les 21.00h per tal que les persones participants puguin estar a les 22.00h a casa.

Si han de ser presencials, les reunions de treball i assemblees vinculades a la organització i desenvolupament d’activitats d’educació en el lleure, tant pel contingut com per la forma en què es desenvolupen, es consideren activitats de caràcter professional. Així doncs, hi podran assistir el nombre de persones que s’escaigui, sempre respectant els criteris definits:

 • Protocol d’entrades i sortides (esglaonaments, rentat de mans i mascareta)
 • Registre de les assistents
 • Disposició de gel hidroalcohòlic i desinfectant o aigua i sabó i tovalloles d’un sol ús
 • Les persones que presentin símptomes compatibles amb la Covid-19, o que hagin tingut contacte amb una persona positiva per la malaltia durant els darrers 14 dies, no poden assistir a aquestes reunions. 
 • La superfície disponible a l’aula ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada persona. Tanmateix, cal adoptar mesures organitzatives de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres.
 • L’espai haurà de comptar amb el seu propi pla de neteja i desinfecció i garantir la ventilació dels espais i edificis: almenys 10 minuts, un mínim de 3 vegades al dia. 
 • Totes les persones presents a l’activitat han de portar obligatòriament mascareta durant tot el desenvolupament de la reunió. 

En qualsevol cas, es prioritzarà la realització per mitjans telemàtics d’aquestes reunions de treball i assemblees i només es realitzaran presencialment si no hi ha alternativa possible, prioritzant espais oberts, si és possible, i amb l’estricte compliment de les distàncies de seguretat, especialment en el cas dels municipis on s’apliquin mesures especials de contenció.

2. Quines són les condicions necessàries per què l’infant pugui participar a les activitats de l’esplai?
 • És obligatòria una inscripció prèvia de tots els infants que participen a l’esplai.
 • No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 
 • No haver estat en contacte estret amb una persona positiva per la malaltia o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat
 • No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o d’un convivent, feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció
 • Que el mateix dia que es realitza l’activitat, no estigui exclòs d’assistir al seu centre escolar (ensenyament obligatori) per qualsevol incidència vinculada a la Covid-19
 • En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV 2, es valorarà de manera conjunta – amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, la idoneïtat de reprendre l’activitat. 
 • Els tutors de l’infants o adolecent han d’haver signat el document de Declaració responsable per a les famílies en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19
3. Com han de ser les entrades i sortides a l’esplai?

És obligatori el rentat de mans i portar mascareta (obligatori a partir dels 6 anys). L’entitat organitzadora ha de portar un registre diari de totes les persones (infants i dirigents) que han assistit a l’activitat. 

És molt important evitar aglomeracions, pel que es recomana que s’esglaonin en grups d’aproximadament 10 infants i amb intervals d’entre 5 i 10 minuts entre cada grup, aprofitant sempre que es pugui espais oberts. 

4. Com han de ser els espais per fer activitats?

La superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada infant. Tot i que, en la mesura del possible, es prioritzaran les activitats a l’aire lliure. 

Es contempla la possibilitat de fer activitats de lleure durants el curs, també, en equipaments públics per complementar els espais propis dels esplais. Les diverses administracions públiques, en la mesura de les seves possibilitats, ho hauran de facilitar.

5. Qui es fa càrrec de la neteja i desinfecció dels espais? Com ha de ser aquesta?

Cada espai haurà de comptar amb el seu propi pla de neteja i desinfecció. L’equipament que aculli l’activitat ha d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques de l’activitat i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis: almenys 10 minuts, un mínim de 3 vegades al dia. 

En cas que un espai s’utilitzi per a més d’un grup, cal garantir una neteja i desinfecció adequades entre grup i grup i una ventilació d’almenys 5 minuts entre grups. 

En relació amb la neteja, desinfecció i ventilació, cal tenir en compte els següents documents elaborats pel Departament de Salut:

6. Hem de fer formacions específiques per poder fer activitats d’esplai?

Almenys una persona de l’entitat organitzadora haurà d’haver obtingut el certificat que acredita la formació de Responsable de Prevenció i Higiene expedit per la Direcció General de Joventut. 

D’altra banda, els esplais teniu a la vostra disposició formacions específiques a través de l’Escola Lliure el Sol d’aquells temes que creieu que s’adapten més a les vostres necessitats. Consulteu el catàleg i feu la vostra demanda a la coordinadora de projectes del vostre sector. 

7. Com s’han d’organitzar els grups d’infants de l’esplai?

Els infants s’organitzaran en grups estables de funcionament de 10 infants per grup, tant en espais exteriors com en espais interiors sense contar les monitores; així doncs, seran els mateixos sense barrejar-se amb infants i adolescents d’altres grups. 

S’ha d’evitar la trobada entre diversos grups estables. Si en alguna ocasió es fessin trobades en què participin diversos grups estables, cal garantir una distància mínima de 2 metres entre els diferents grups estables.

8. Les monitores podem formar part de més d’un grup estable?

Les persones dirigents (monitor/a i director/a) de cada grup estable d’infants seran sempre les mateixes. Així doncs, una persona pot ser monitora de diversos grups estables sempre que sigui en dies/hores diferents i ens els mateixos grups estables.

9. Els infants han de dur mascareta tot el temps?

Sí. Totes les persones presents a l’activitat majors de 6 anys han de portar obligatòriament mascareta durant tot el desenvolupament de l’activitat, i durant l’entrada i sortida de la mateixa. És obligatori l’ús de mascareta amb independència del compliment de la distància de seguretat.

10. Quan no és obligatori dur la mascareta?
 • No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta. 
 • Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o de dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. 
 • Tampoc serà exigible en els supòsits de força major o situació de necessitat, o quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. 
11. Podem utilitzar material a les activitats de l’esplai?

Sí, però s’ha d’anar amb compte. El material d’ús freqüent l’ha de portar cada infant o adolescent i emprar només el seu. D’altra banda, el material d’ús compartit s’ha de desinfectar després de cada ús. 

12. Que hem de fer si es detecta un cas amb simptomatologia compatible?

Si es detecta algun cas amb simptomatologia compatible amb la Covid-19, caldrà aïllar-lo i avisar la família immediatament. Es facilitarà a les entitats un document guia per identificar aquesta simptomatologia, així com també instruccions de com fer, amb la màxima seguretat, aquest aïllament.

13. Es poden fer sortides de cap de setmana?

Amb la nova Resolució del 26 d’abril, podem fer excursions i sortides que impliquin pernoctació fora de la comarca. Pel què fa al transport, les mesures són les mateixes. Cal seguir respectant els grups establerts de 6 infants + monitor/a.

14. Podem fer formacions presencials?
Podem seguir fent formacions però només en unes determinades situacions:
 • Es poden fer formacions durant tota la setmana (de dilluns a diumenge) en format presencial (seguint les mesures).
 • S’ha de complir amb el toc de queda, pel que aquestes no podem acabar més tard de les 21 h.
15. Es podran fer sortides i colònies d’estiu?

Sí, podeu consultar l’apartat de preguntes freqüents específic per a les activitats d’estiu.

16. Si es fan activitats amb pernoctació, un mateix esplai dividit en els diferents grups de 10 corresponents, poden anar a la mateixa casa de colònies?

No hi ha cap inconvenient en fer diferents grups de 10 participants en una mateixa casa de colònies. 

No hem pogut respondre el teu dubte?

Pregunta’ns el que necessitis saber, en aquest formulari de contacte.

He llegit, entenc i accepto la Política de privacitat

Segueix-nos!