La participació,
el nostre principal engranatge

Esplais Catalans som una associació conformada per un centenar d’esplais d’arreu de les comarques catalanes. D’aquesta primera afirmació en deriven ja dues necessitats, una la d’estructurar territorialment la participació dels esplais a l’associació i l’altra de fer-los convergir tots en un sol espai de decisió: l’Assemblea, el plenari de l’associació.

La realitat d’Esplac i els seus estatuts estableixen que d’Assemblea general se’n realitza una a l’any. I és per això que la participació esdevé el nostre principal engranatge, garantint diversos espais en què tots els esplais puguin aportar les seves visions i decidir sobre el present i el futur de la nostra associació al llarg del curs.

La vida dels esplais d’Esplac es concreta en els sectors geogràfics, tal i com contemplen els Estatuts de l’associació. Les funcions dels sectors són: articular la representació dels esplais en els assumptes de l’associació, promoure l’intercanvi i la coordinació dels esplais d’un mateix territori i facilitar el treball de cadascun d’ells. Actualment a Esplac hi ha 11 sectors geogràfics a l’associació.

Per tal de millorar i aprofundir en la tasca educativa dels esplais i de la pròpia associació, també s’estableixen espais de trobada amb diferents formats per al treball en projectes concrets:

  • Comissions: Gènere i Reduint Petjada
  • Grups de Treball de cada projecte del Pla de Treball
  • Espai de Coordinació Internacional

Els òrgans
de participació d’Esplac

Tots els òrgans de l’associació són democràtics i horitzontals. A Esplac ens trobem els següents:

Assemblea General Ordinària d’Esplais Catalans

Espai de decisió format per tots els esplais d’Esplac on s’aprova principalment: la Memòria, el Pla de Treball, les línies d’actuació, el Pressupost i s’escullen les persones que s’incorporen a l’Equip de Coordinació. Es celebra anualment, amb caràcter ordinari.

Assemblees generals dels sectors geogràfics

Espai de decisió format per tots els esplais del sector geogràfic, on s’aprova principalment: la Memòria, el Balanç, les línies d’actuació, el Pressupost i les persones que formaran l’Equip General del sector. Se celebra anualment.

Assemblea General Extraordinària

Es reuneix necessàriament una vegada a l’any, dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic. Té, principalment, la funció de revisar i aprovar el Balanç Econòmic de l’exercici anterior. Totes les AGE, van precedides d’assemblees preparatòries als sectors geogràfics en les quals, necessàriament, es tractarà el mateix ordre del dia que s’hagi acordat per a l’AGE.

A més, una AGE també es pot convocar per fer una modificació del Reglament de Règim Intern o Estatuts de l’associació.

Gran Comitè

Hi són representats tots els òrgans de decisió i els espais de treball de l’associació. En ell es proposen, es discuteixen i s’aproven línies de treball, accions i projectes concrets. Se celebren un mínim de dos Grans Comitès a l’any, un dels quals en format de cap de setmana, que anomenem Trobada de Dirigents.

Un equip
d’equips

Per tal de coordinar i liderar les accions proposades pels esplais, Esplac disposa de diferents equips de persones que encapçalen l’entitat i que treballen per l’enfortiment dels esplais i d’Esplac.