Auditoria econòmica

L’auditoria econòmica és un document en què la comptabilitat d’Esplac es veu sotmesa a revisió o verificació per experts en la matèria qualificats i independents amb l’objectiu d’emetre una opinió fiable sobre la informació econòmica-financera de l’entitat. Esplais Catalans és una entitat sense ànim de lucre no obligada ha superar aquest tipus d’auditoria, aquesta es fa de caràcter voluntari en un exercici de transparència.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013