Auditoria econòmica

L’auditoria econòmica és un document en què la comptabilitat d’Esplac es veu sotmesa a revisió o verificació per experts en la matèria qualificats i independents amb l’objectiu d’emetre una opinió fiable sobre la informació econòmica-financera de l’entitat. Esplais Catalans és una entitat sense ànim de lucre no obligada ha superar aquest tipus d’auditoria, aquesta es fa de caràcter voluntari en un exercici de transparència.