La finalitat del projecte d’Inclusió i Diversitat és oferir el màxim de recursos, reflexions i possibilitats als esplais per tal que prenguem consciència sobre aquesta temàtica, la puguem relacionar amb l’entorn i promoguem la inclusió social real com a part del nostre ideari i la nostra pràctica.

Per tant, l’objectiu del projecte és que l’esplai pugui arribar a ser una entitat representativa del teixit social que l’envolta i s’apropi a totes les realitats i expressions socioculturals que li són properes. Per això, des d’Esplac hem elaborat una sèrie de recursos que ens poden ser útils per la pràctica i per tenir reflexions amb tot l’equip de monis!

Procurar que les paraules que utilitzem tinguin en compte la manera com les persones volen ser anomenades, fugir de determinades paraules i expressions que estan connotades negativament i evitar associacions són un pas fonamental per recollir i reconèixer la diversitat cultural. Aquest document és un resum de la Guia de llenguatge inclusiu. Immigració, racisme i xenofòbia publicada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, realitzar la tècnica D.I.A o fer-li un cop d’ull al Manual Antirumors.

Aquest document dóna eines per treballar o millorar les relacions que a l’esplai podem tenir amb els nostres Serveis Socials de referència. Ofereix un quadre de detecció de situacions relacionades amb infància en risc i el circuit que hauríem de seguir depenent del cas. Ens adreçarem als Serveis Socials davant situacions relacionades amb el treball amb infància o adolescència en situació de vulnerabilitat. Es pot completar la informació amb el Butlletí 901 núm.104 del CJB.

És la nostra obligació vetllar per la protecció de la infància i de l’adolescència davant les diverses situacions de risc. Aquest document dóna eines per identificar i detectar possibles situacions de maltractament i explica els passos a seguir des de l’esplai. Es podem saber-ne més amb el Protocol Marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors impulsat pel Síndic de Greuges de Catalunya.

El conte editat per la Fundació Vicki Bernadet és un relat per a infants de 5 a 10 anys, que tracta què les més petites de l’esplai expressin sentiments sense por, aprendre a demanar ajuda en moments en què no sabem resoldre sols algun conflicte, etc i treballar els abusos sexuals a menors. El llibre incorpora una petita guia que ajudarà a les monitores a analitzar el conte i a prevenir jugant! El podem demanar en préstec al Banc de Recursos d’Esplac.

És una dinàmica que ens ha de servir, des de l’esplai, visualitzar d’una manera clara i senzilla quines són les accions i/o activitats que, a través del treball en xarxa, gestionem des de l’esplai. És un recurs que ens permetrà adonar-nos de com poder gestionar la diversitat, promoure la inclusió i la diversitat personal i col·lectiva des de l’esplai. Si volem seguir treballant, podem donar un cop d’ull als recursos d’Esplac EsplaiPolis o Encerta-l.

Hi trobarem algunes indicacions i informació sobre com actuar, conèixer i atendre menors en situació irregular vinculats a l’esplai. L’hem de demanar a la nostra coordinadora de projectes del sector.