Els esplais acostumem a optimitzar al màxim els recursos propis, intentant comprar només aquells materials que sabem del cert que farem servir i reutilitzant, si es pot, aquells que poden servir per a més d’una activitat.

Al Barcelonès Nord, però, han fet un pas més enllà creant un Banc d’intercanvi de recursos entre els esplais del propi sector. Aquest projecte, gestionat pels mateixos esplais, permet facilitar l’intercanvi de materials entre alguns dels esplais que integren el sector, tot donant múltiples usos a recursos que es van comprar per a una activitat puntual.

Si bé a Esplac ja existeix un Banc d’intercanvi de recursos, el valor afegit del banc d’intercanvi del Barcelonès Nord es basa en la proximitat dels esplais. Aquest fet facilita el contacte entre ells i permet que l’intercanvi sigui fàcil i directe, tot acordant entre ells mateixos com i quan faran la recollida i el retorn del material cedit. Aquest model de funcionament permet als esplais reduir despeses en la compra de materials que usaran poques vegades, així com també alliberar espai a la sala o armari de material.

Tal com comenta en Marc Bartolomé – EGS del Barcelonès Nord- “no cal comprar-ho tot si hi ha una bona xarxa de préstecs; i és exactament aquesta la filosofia de l’intercanvi que s’aplica en aquest banc de recursos. El sistema d’intercanvi es basa en la confiança entre esplais: l’esplai que demana el material es compromet a retornar-lo en bon estat o, en cas contrari, a assumir-ne la seva reparació o compensar-ne el seu valor econòmic”.

El contacte entre els esplais es fa a través d’un document de Google Drive, el qual inclou un enllaç directe per a contactar amb cada un dels esplais del sector, un apartat amb la normativa de préstec i un llistat actualitzat amb els materials que ofereix cada un dels esplais.

El sector Barcelonès Nord ens explica la seva experiència en l’intercanvi de recursos:

El banc d’intercanvi de recursos del sector Barcelonès Nord consisteix en un banc d’intercanvi de materials, infraestructures i jocs. Aquests intercanvis es van començar a realitzar ja que els esplais ens trobàvem a prop geogràficament i aquest fet afavoria el préstec de materials amb relativa facilitat i, al mateix temps, era una manera de no gastar tants dines en el lloguer o compra de recursos que només tenen un ús puntual.

Al banc d’intercanvi del Barcelonès Nord s’hi poden trobar materials estructurals com ara carpes, altaveus, tendes, etc. que solen ser materials cars però que alguns esplais ja tenen comprats i posen a disposició de la resta.

D’altra banda, al Banc de recursos d’Esplac també hi podeu trobar alguns materials en préstec, com ara jocs o material tècnic ofert des d’Esplac i també des de diferents esplais.

I vosaltres? Teniu materials en bon estat que podrien servir per a altres esplais? Utilitzeu algun sistema per a facilitar l’intercanvi de recursos entre esplais propers?

Recordeu que podeu fer-nos arribar les vostres bones pràctiques per tal de donar idees a altres esplais!