Com ens afecta la crisi de la Covid-19 als esplais?

PREGUNTES FREQÜENTS

(Fent clic en qualsevol pregunta d’aquest índex, anireu directament a la resposta. Si ho preferiu, podeu llegir tot el text a continuació)

1. Durant aquest curs, podrem tornar a fer esplai presencialment?

Es podran dur a terme les activitats d’estiu seguint la nova normativa, explicada al Document marc per a les activitats d’educació en el lleure – Estiu 2020 (aquí) i als protocols específics de Colònies (aquí), Acampades (aquí) i Casals d’Estiu (aquí), publicats a estiuamblleure.cat. La informació que contenen els documents és definitiva i serà d’aplicació durant tot l’estiu sempre que la situació del confinament en cada territori permeti fer activitats. A més, es permet fer una activitat de cloenda del curs presencial, mentre es compleixin totes les mesures recollides als protocols de les activitats d’estiu.

2. Per tant, es podran fer colònies, campaments i rutes?

Sí, sempre que la situació de desescalada de cada territori ho permeti. A més, totes les activitats que es duguin a terme s’hauran d’adaptar a la nova normativa, que afecta tant a aspectes pedagògics (activitats, tallers, etc.) com organitzatius (ràtios, àpats, etc.). Ho podeu trobar al Document marc per a les activitats d’educació en el lleure – Estiu 2020 i als protocols específics de Colònies, Acampades (inclou rutes i camps de treball i Casals.

3. On podem obtenir la nova normativa i les indicacions per les activitats d’estiu d’aquest any?

La Generalitat ha habilitat una pàgina web (www.estiuamblleure.cat) que recull el Document marc per a les activitats d’educació en el lleure – Estiu 2020 (aquí) i als protocols específics de Colònies (aquí), Acampades (aquí) (inclou rutes i camps de treball) i Casals (aquí), emesos per la DGJ i aprovats pel PROCICAT. A més, també hi ha diverses guies i recursos pedagògics per a dur a terme les diferents activitats d’estiu.

4. Qui ha treballat per elaborar la nova normativa de les activitats d’estiu?

La Direcció General de Joventut juntament amb el Departament de Salut, tenint en compte les propostes de les entitats de lleure (Esplac entre elles), amb la posterior aprovació del PROCICAT.

5. Ens han de retornar l’import de la bestreta si finalment no fem ús del servei (cases de colònies, autocars, terrenys d’acampada, etc.)?

Si l’empresa no pot oferir el seu servei per la normativa vigent, cal que retornin l’import de la bestreta o bé garanteixin un canvi de dates per oferir-lo. Us recomanem que us poseu en contacte amb l’empresa o la propietat per tal d’arribar a un acord. Trobareu tota la informació en aquest enllaç

6. Que podem fer amb els infants i joves aquests dies?

Fer esplai telemàticament! Teniu a l’abast la Guia per fer esplai en temps de confinament (aquí). A més, el Grup de Treball d’Infància d’Esplac ha creat un dossier d’activitats adaptades per fer durant el confinament (aquí) i la Comissió Gèneres i Sexualitats Diverses i Dissidents (GSDD) ha elaborat un dossier sobre com treballar la perspectiva GSDD a l’esplai, amb activitats per infants, joves i monis (aquí). Podeu trobar-ho tot als enllaços que us hem posat aquí o bé preguntar-ho a la vostra Coordinadora de Projectes del Sector.

7. Per fer activitats d’estiu, cal que el nostre territori estigui a la fase 3?

Es preveu que les activitats de lleure participades per infants i joves i personal dirigent del mateix territori es podran dur a terme, com a mínim, en la fase 3. A més, el present document s’emmarca en una visió en què la majoria del territori es trobi en una fase avançada d’aquest procés i que aquesta fase permeti la mobilitat entre diferents regions sanitàries. El desplaçament d’infants i adolescents a una altra zona per a la realització d’aquestes activitats, es produirà un cop l’àrea territorial d’origen hagi acabat les fases de desconfinament.

8. Com organitzem els grups dels infants i joves de l’esplai?

Cal organitzar “grups de convivència”: grups de 10 participants, com a màxim, amb 1 dirigent, començant sempre amb un mínim de 2 persones dirigents per cada activitat de l’esplai. Cada persona dirigent es relacionarà sempre amb el seu mateix grup d’infants i joves. Se suprimeix la possibilitat, que preveu el Decret, d’admetre fraccions de fins a 4 participants més sense haver d’afegir un altre dirigent en els grups de més de 30 participants. Entre totes les participants caldrà vetllar pel manteniment d’1,5 metres de distància.

9. Podem anar a una casa de colònies o un terreny d’acampada tot l’esplai sencer?

Depèn. Cal que cada participant disposi de 2,5 metres quadrats d’espai. D’aquesta manera, podeu calcular l’ocupació màxima de les instal·lacions on es desenvolupin les activitats.

10. D’on obtenim el document de la declaració responsable que han de signar les famílies per inscriure els infants i joves a les activitats?

Us podeu descarregar el mateix document a la pàgina web que ha habilitat La Generalitat (www.estiuamblleure.cat). És un document imprescindible per a la inscripció d’infants i joves a les activitats d’estiu.

11. Quina és la ràtio del Responsable de seguretat i higiene?

Les activitats hauran de comptar, com a mínim, amb un “responsable de seguretat i higiene”. Tot i això, és recomanable que n’hi hagi un per cada 30 participants.

12. Quines tasques ha de fer i quina responsabilitat té la persona Responsable de seguretat i higiene?

Vetllar pel compliment de les mesures especificades en el document i garantir la formació i informació en aquesta matèria cap a infants i adolescents les seves famílies i cap a la resta de l’equip de monitores. A més, caldrà que la persona responsable de seguretat i higiene rebi una formació sobre mesures de protecció i detecció de símptomes, realitzada pel Departament de Salut.

13. Quins documents haurem de tenir abans de dur a terme les activitats d’estiu?

IMPORTANT! A més de la documentació necessària de cada any, caldrà tenir l’expedient intern de l’acreditació de les mesures, que constarà dels següents documents:

 

  • Programa general de l’activitat: en aquest document, ja previst al Decret 267/2016, s’ha d’incorporar l’experiència del COVID-19 en el disseny educatiu de les activitats.
  • Document d’organització de grups, identificant les dades de contacte i les persones referents. Hi ha de figurar també la persona o persones responsables de prevenció i i higiene.
  • Declaració responsable de l’entitat organitzadora (que substitueix l’enviament dels protocols a l’Administració, que era el que es deia inicialment en el protocol marc).
  • Graella de comprovació de símptomes, actualitzada diàriament.
  • Graelles de neteja i desinfecció d’espais, acualitzades diàriament.

En el document marc inicial es deia que l’entitat havia d’elaborar un pla de confinament i un protocol de comunicació amb Salut. En aquest cas, no cal elaborar aquests documents, només s’han de tenir en compte les indicacions que dona el Departament de Salut en el document “Pla d’actuació davant de cas sospitós (Pla de confinament)”, que es troba a la pàgina web www.estiuamblleure.cat

14. Caldrà que comprovem diàriament els símptomes de totes les participants de l’activitat?

Sí, tant dels infants i joves com de les monitores. Disposarem d’una check-list i caldrà registrar-ho per tenir-ho a disposició de les autoritats competents. A l’arribada dels infants i adolescents a tot tipus d’activitat també es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal). El resultat de les mesures de temperatura corporal dels infants i adults haurà de quedar degudament registrat o documentat i a disposició de les autoritats competents per al seu control.

15.Podem tenir contacte físic amb els infants i joves, si ho requereixen?

Sí, sempre que sigui d’extrema necessitat (per exemple, per realitzar una cura). Per fer-ho, caldrà que les dues parts portin la mascareta degudament posada i es rentin bé les mans després del contacte.

16. Pel què fa als campaments i rutes, podem dormir en tendes de campanya?

Si aquestes garanteixen la distància de 2 metres entre els caps de les participants, sí. En el protocol específic sobre Acampades es detallen les característiques dels tipus de tenda que es podran utilitzar, podeu llegir-lo aquí. 

17. Podran venir tots els infants i joves de l’esplai?

Les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, com poden ser:

  • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). És un requisit altament recomanable.
  • En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.
18. Quin transport cal que utilitzem per desplaçar-nos?
 • Si es fa en autocars privats, es podrà ocupar la totalitat dels seients. Tots els ocupants han de dur mascareta.
 • Si es fa en transport públic, cal complir les mesures establertes en cada tipus de transport. És obligatori l’ús de mascareta.
19. Les mesures del document facilitat per la generalitat son obligacions o recomanacions? ?

Són obligacions que cal complir per a poder dur a terme les activitats d’estiu, protegir-nos i estar coberts en cas de contagi.

20. Al tractar-se de grups de convivència hermètics, el germans hauran d’estar al mateix grup?

No necessàriament. Si per la naturalesa dels grups de l’esplai els germans s’organitzen en diferents grups, es pot seguir amb aquesta divisió.

21.  Si apareix un brot de diarrees/vòmits, què fem? Podrem anar al metge si un infant es posa malalt?

Cal establir rutines dins del quotidià per comprovar la salut dels infants, joves i monitores. En el cas de les monitores, el seguiment dels símptomes es pot fer a través de l’aplicatiu mòbil STOP COVID 19 CAT. En el cas de possibles casos positius de COVID-19 que apareguin durant l’activitat, s’activarà el Pla d’actuació davant de cas sospitós (Pla de confinament). Seguint el protocol, caldrà valorar si el cas és greu per trucar el 061 o bé a la família, que serà l’encarregada de posar-se en contacte amb el CAP de referència de l’infant.

22.  Si portem mascareta, s’ha de mantenir la distància de seguretat?

En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les distàncies de seguretat o si no és per dur a terme una cura o atenció justificada. Qualsevol cura o atenció de proximitat haurà de fer-se amb mascareta i les mesures necessàries (rentat de mans, braços descoberts, sense braçalets…).

23. Si tothom es renta i desinfecta les mans i desinfectem també el material a utilitzar, cal desinfectar el material cada vegada que canvia de mans?

Cal procurar no utilitzar material compartit a les activitats. Tot i això, un mateix grup de convivència pot compartir material mentre els participants es rentin les mans abans i després d’utilitzar-lo i el material es desinfecti també abans i després. Es podrà compartir material amb altres grups de convivència sempre que aquest hagi estat degudament netejat i desinfectat. 

24. Les monitores que treballen a part de fer de voluntaries a l’esplai, podràn dur a terme activitats d’estiu?

Si compleixen les mesures de seguretat establertes pel Departament de Salut en els dos espais, sí.

25. Hi haurà alguna modificació en les beques de les activitats d’estiu?

No, els criteris per sol·licitar beques segueixen sent els establerts inicialment.

26. Hi ha un nombre màxim de monitores per grup?

És necessari que, com a mínim, hi hagi una monitora per cada grup de 10 infants. En cap cas s’especifica que hi hagi un màxim de monitores.

27. Els infants que viuen fora de Barcelona, en cas de fer activitats d’estiu a Barcelona, es poden desplaçar cada dia des del seu municipi?

Si la fase en la què es troben tant la zona de residència de l’infant com la zona on es fa l’activitat ho permeten, sí.

28. Poden fer activitats conjuntes 3 grups de convivència amb un total de, com a màxim, 30 participants?

Sí, sempre i quan s’extremin les mesures de seguretat i no es comparteixi material. Tot i això, sempre hauran de ser els mateixos grups de convivència i només es podrà fer en cas que no hi hagi contacte social extern a l’activitat. És a dir, només en colònies, campaments i/o rutes en les quals no es tingui contacte amb persones externes. En el cas dels casals, els grups de convivència no podran fer activitats conjuntes.

29. Si alguna participant o monitora té símptomes, hem de trucar al CAP més proper?

No. Caldrà valorar si el cas és greu. En cas que sí, caldrà trucar al 061 o al 112 i, en cas que no, caldrà trucar a la família i aquesta serà l’encarregada de trucar al CAP de referència de l’infant, no al més proper. En cap cas es traslladarà un possible cas a cap CAP sense trucar-hi prèviament.

No hem pogut respondre el teu dubte?

Pregunta’ns el que necessitis saber, en aquest formulari de contacte.

  He llegit, entenc i accepto la Política de privacitat