Click for English version

Esplais Catalans acull “Together for Diversity”, uns grans campaments internacionals amb 250 joves de 7 nacionalitats diferents

Aquest estiu Esplais Catalans acollirà els Campaments internacionals “Together for Diversity” (T4D), que es duran a terme des del 19 al 28 de juliol de 2013 a Saldes.

Vora 200 joves (de 14 a 17 anys) i més de 50 monitors i monitores voluntàries d’Alemanya, Finlàndia, Gran Bretanya, Itàlia, Lituània, Noruega i Catalunya conviurandurant 10 dies a la natura, envoltades de l’impressionant paissatge de la muntanya del Pedraforca i el parc natural del Cadí-Moixeró.

Valors, objectius i organització

A més de compartir els moments quotidians, els i les joves gaudiran de diferents tallers i activitats. La diversitat serà el tema principal del campament, que promourà la reflexió sobre la no discriminació, la igualtat, la ciutadania europea activa i el voluntariat juvenil, entre d’altres temes. Tots aquestes temàtiques es treballaran a través d’activitats i tallers (com ara de teatre, arts, jocs de rol, fòrums, debats, etc,) amb l’objectiu de promoure el pensament crític i la presa de consciència de la diversitat cultural.

El lideratge del projecte ha recaigut sobre els monitors i monitores voluntàries dels esplais catalans, que seran els que acolliran a la resta de grups internacionals a Catalunya. Tot i així, el programa d’activitats, la organització i logística del campament s’ha treballat multilateralment amb tots els partners participants als campaments. El Together for diversityté el suport del programa Joventut en Acció de la Comissió Europea.

Convivència en la diversitat

Durant els Campaments T4D, els participants es dividiran en 4 poblats (villages) on viuran junts durant 4 dies. Després d’un dia de descans, els poblats es reuniran per a compartir les activitats realitzades durant els primers dies. A partir de l’experiència en els llogarets individuals, autònoms i independents, acabarem construint una gran comunitat on el respecte, la comprensió i l’assumpció de responsabilitats seran la base d’una societat oberta a la diversitat. Una societat on les diferències no són un obstacle: és una oportunitat per enriquir les nostres vides.

El valor de l’internacionalisme a Esplais Catalans

Esplais Catalans desenvolupem les nostres propostes en base els valors de l’educació, la laïcitat, el voluntariat, l’associació, l’amistat il’internacionalisme:fomentem la capacitat de mirar cap enfora, de treballar en xarxa i de compartir experiències per tal d’entendre el nostre context quotidià i transformar-lo, tot desenvolupant una consciència de responsabilitat mundial compartida.

El treball internacional està ben arrelat a la nostra associació. En són una prova les 7 activitats internacionals que aquest estiu realitzaran 18 esplais d’arreu de Catalunya. El campament “Together for diversity” en serà la més gran, però també es realitzaran d’altres enviaments i acollides de grups de joves d’associacions educatives d’altres països d’arreu del món. En total hi participaran vora 200 joves i 50 monitors i monitores catalanes que conviuran i aprendran d’altres joves de més 10 nacionalitats diferents.

Esplais Catalans som una associació d’esplais laica i progressista que treballem des del voluntariat per a la transformació social, mitjançant l’educació en drets dels infants. L’enfortiment dels esplais és la nostra raó de ser. Actualment formem Esplais Catalans 106 esplais situats en 72 poblacions catalanes, agrupant a 6200 infants i més de 1500 monitors i monitores.

Més informació

www.esplac.cat/together-for-diversity

Contacte

Estel Buch (membre de l’Equip de Direcció d’Esplais Catalans)
ebuch@esplac.cat – 649 059 461

Eva Sanahuja (Cap de Comunicació d’Esplais Catalans)
comunicacio@esplac.cat – 93 302 61 03 

Esplais Catalans’ hosts “Together for Diversity”, an international camp with the participation of 250 youngsters from over 7 different nationalities

This summer, the village of Saldes will be the scenario for the International “Together for Diversity “ Camp (T4D) from 19th to 28th July, promoted by the association ‘Esplais Catalans’.

Close to 200 youngsters (aged between 14 and 17) and more than 50 voluntary instructors coming from Germany, Finland, Great Britain, Italy, Lithuania, Norway and Catalonia will share 10 days of conviviality surrounded by the stunning mountain landscape of Pedraforca and the natural park of Cadí-Moixeró.

Values, aims and organization

In addition to sharing everyday moments, the participants will be engaging in different workshops and activities. Whilst ‘diversity’ is the chosen topic of this year, reflection on non-discrimination, equality, active European citizenship and youth volunteering will be fostered. The different thematic aspects will be tackled through the implementation of activities and workshops (theater, arts, role playing, forums, debates, etc…) with the aim of generating critical thinking and awareness on cultural diversity.

The leadership of the project has fallen upon the voluntary monitors of the ‘Esplais Catalans’, who will be hosting the rest of international groups. Nevertheless, the activities program, organization and logistics of the camp have been developed among all participating partners. The Together for diversity experience has the support of the Youth in Action program of the European Commission.

Living in diversity

During the T4D Camps, the participants will be separated in 4 communities living in 4 different villages during the first 4 days. After a day of rest, the communities will meet and share the activities realized during the first phase. Starting from the individual, autonomous and independent experience, a greater community will be build where respect, comprehension and the assumption of responsibility will be the base of a society that opens to diversity. A society, where the differences are not an obstacle but an opportunity to enrich our lives.

The value of internationalization

The ‘Esplais Catalans’ develop their proposals on the basis of shared values and principles: education, laicism, volunteering, association, friendship and internationalization. The latter seeks to encourage the ability of looking outwards, networking and sharing experiences in order to understand our daily context and be able to transform it, as well as developing a shared awareness on global responsibility.

The international work is well rooted in our association. Prove of it are the 7 international activities that will be executed by 18 ‘esplais’ all over Catalonia this summer. The camp “Together for diversity” will be the biggest one, alongside with other exchange programs in collaboration with different youth associations from all over the world.

In total the participation will be around 200 youngsters and 50 Catalan monitors living together with people from 10 different nationalities and origins.

Esplais Catalans is a secular and progressive association of leisure-time educational associations working for social transformation by volunteering, through the education of children’s rights. The strengthening of our association is our reason to be. We currently have 106 esplais as members, cover 72 Catalan municipalities and moret han 1500 monitors.

More information

www.esplac.cat/together-for-diversity

Contact

Estel Buch (member of the Management Board of Esplais Catalans)
Ebuch@esplac.cat – 649 059 461

Eva Sanahuja (Head of Communication of Esplais Catalans)
comunicacio@esplac.cat – 93 302 61 03