El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el passat 27 de novembre una moció (llegir-la aquí) de reconeixement i mesures de l’educació en el lleure, amb un especial èmfasi en l’associacionisme educatiu. La iniciativa partia d’una interpel·lació al Govern sobre l’educació en el lleure presentada per ERC i va incorporar una part significativa de les esmenes proposades conjuntament per part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Esplais Catalans, Escoltes Catalans, Casals de Joves de Catalunya i Acció Escolta, que van tenir el suport del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

La moció aprovada defineix l’associacionisme educatiu com el conjunt d’agrupaments escoltes, esplais i casals de joves de base associativa i voluntària i en reconeix la seva especificitat dins el conjunt de l’educació en el lleure. Alguns dels punts més importants de la moció són:

 • Promoure l’accés i l’obertura dels equipaments públics i de les instal·lacions de titularitat municipal a les entitats, així com la cessió de locals d’equipaments municipals a l’associacionisme educatiu, i la signatura de convenis que en garanteixin l’estabilitat.
 • Garantir la continuïtat dels models de formació dels moviments associatius, implantar les mesures necessàries per homologar-los amb els nous certificats de professionalitat i les qualificacions professionals i estudiar un model d’homologació en què una part significativa sigui homologada a partir de l’experiència voluntària i continuada en l’associacionisme educatiu, complementàriament a la formació.
 • Mantenir el suport econòmic dels convenis de la Generalitat amb l’associacionisme educatiu, recuperar tan aviat com sigui possible els convenis pluriennals, així com l’aplicació per l’associacionisme educatiu d’un conjunt de mesures de simplificació i sistematització en relació al finançament de les entitats, actualment pendent de desenvolupament per part del govern.
 • Reconéixer i defensar l’associacionisme juvenil en general i dissenyar conjuntament amb aquest estratègies per promoure la cultura participativa i d’intervenció en els afers públics per part dels joves, l’impuls de l’associacionisme juvenil i la formació de professorat en matèria de participació, entre d’altres.
Tot i això, la iniciativa no va poder incorporar altres demandes, que les entitats i diferents grups parlamentaris s’han emplaçat a seguir treballant properament, com:

 • El foment de plans de dinamització de l’associacionisme educatiu en l’àmbit local.
 • Identificar els àmbits territorials amb una participació dels infants en l’associacionisme educatiu més feble i planificar mesures clares de promoció de l’associacionisme educatiu en aquestes zones conjuntament amb les entitats.
 • Establir un sistema públic global d’ajuts, bonificacions i exempcions per als infants amb més dificultats econòmiques, gestionat i coordinat per la Generalitat, i especificant els criteris socials i econòmics prioritaris per aquests ajuts.
 • La recuperació de convenis interdepartamentals entre la Generalitat de Catalunya i l’associacionisme educatiu.
 • Adaptar els mecanismes i dates de les justificacions de subvencions a l’associacionisme educatiu a la realitat associativa i a una millora de la transparència, a partir d’un diàleg amb les entitats.
 • Promoure i enfortir els grups i casals de joves, entesos com a projectes associatius, democràtics, autogestionats i liderats per joves i evitar anomenar “casals de joves” a equipaments i espais municipals que no estiguin liderats per l’associacionisme juvenil.
 • Una major singularització de l’associacionisme educatiu en el marc de l’educació en el lleure en diferents mesures contingudes a la moció i, en general, en la política pública de les administracions catalanes.
 • Altres mesures més concretes de foment i suport a l’associacionisme educatiu per promoure’n el creixement i consolidació arreu del país.

Pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya aquesta moció és un primer pas en el reconeixement i suport a l’escoltisme i l’esplai de base voluntària i seguirà treballant per establir una política pública pròpia i clara envers l’associacionisme educatiu del nostre país.

* Article publicat al web del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)