El 24 de maig farem l’Assemblea general extraordinària (AGE) d’Esplac. Abans farem les Assemblees preparatòries en el marc de les reunions de sector d’abril. Al març es presenta la documentació econòmica als sectors i els esplais tindreu l’oportunitat de preguntar i aclarir dubtes que tingueu sobre la documentació enviada.

Aquest any la memòria econòmica presentada consta del compte de resultats del 2013, el balanç de situació a 31 de desembre de 2013 i les corresponents explicacions. Excepcionalment, també us presentem el pressupost 2014 i dues propostes que caldrà sotmetre a votació: l’actualització de les quotes de socis i l’aplicació del resultat de l’exercici 2013 al romanent.

A primers d’abril i tal com es va acordar a l’Assemblea general del desembre passat, us enviarem l’informe del Interventor de comptes, juntament amb l’informe de l’auditoria del 2013.

La gestió econòmica de l’associació es realitza amb la finalitat d’acomplir el pla de treball i preservant al màxim l’activitat i l’objectiu principal d’Esplac: l’enfortiment dels Esplais.

A destacar:

  • És important que tots els esplais feu la lectura de la documentació i resoleu els dubtes utilitzant els canals de comunicació d’Esplac, sobretot durant la presentació de la documentació en les reunions de sector del mes de març.
  • Durant les Assemblees preparatòries s’emetran els vots delegats i s’escollirà el representat del sector que assistirà a l’AGE de maig.
  • Si algun esplai no vol delegar el seu vot, podrà assistir a l’Assemblea general extraordinària de maig.
  • En les actes de les Assemblees preparatòries es recolliran les aportacions i comentaris que es facin als documents. Aquestes aportacions es debatran en els diferents espais de participació d’Esplac per tenir-los en compte alhora d’executar el pressupost al llarg del any.

Calendari

Procediment

Març 2014: Reunions de sector

Presentació documentació econòmica (Compte de resultats 2013, Balanç a 31/12/13, pressupost 2014 i propostes d’actualització de quotes dels esplais i d’aplicació del resultat 2013 al Romanent.

Primers d’abril de 2014

Enviament, via tramesa, de l’informe de l’Interventor de compte i l’auditoria 2013.

Abril de 2014: Reunions de sector

Assemblees preparatòries.

24 de maig de 2014

L’Assemblea general extraordinària (AGE).