El Centre Educatiu Kurt Löwenstein dels SJD Die Falken (IFM-SEI), de la localitat de Werftpfuhl (30km de Berlin), organitza un any més la “International Winterschool”. Enguany es treballarà la intersectorialitat1 de classe, gènere i raça, i com les desigualtats s’articulen en el capitalisme. S’analitzarà la nostra societat, observant com es construeixen diferents formes de discriminació i d’exclusió social, i com aquestes s’interelacionen. També es treballaran estratègies per superar situacions de desigualtat i què podem fer com a associacions per transformar-les.

El seminari començarà el dia 27 de desembre (tarda), i acabarà el 3 de gener (migdia) i s’adreça a monitors/es i dirigents de 18 a 26 anys. També hi participaran joves d’altres federacions internacionals (IUSY i ECOSY). Al seminari hi participaran 140 persones de 25 associacions, i es treballarà mitjançant tallers, grups de treball creatius, fòrums polítics, entre altres. També es promourà que ens els moments informals els participants organitzin activitats. El seminari inclou una visita d’un dia a Berlín i una festa al Centre Educatiu per celebrar el Cap d’Any. La llengua de treball serà l’anglès, per la qual cosa és important saber-se comunicar mitjançant aquest idioma.

Esplac podem enviar un màxim de 10 persones, però podem cobrir el 70% del transport de només 5 (si s’omplissin 10 places, cobriríem el 35% de cada participant), sempre i quan la despesa total dels mitjans de transport emprats no sobrepassi els 250€/persona de despesa. La quota de participació és de 75€/persona (estem mirant de negociar-la a la baixa). El termini d’inscripció és el 4 de desembre, data límit per enviar les vostres Fitxa d’inscripció.

1La intersectorialitat estudia com elements com el gènere, la religió o la inclinació sexual (entre altres) poden condiconar el fet de pertànyer a una classe social concreta