En els últims dies tots els esplais heu d’haver rebut al vostre correu electrònic la Convocatòria per a l’Assemblea general extraordinària (AGE), la Convocatòria per a l’Assemblea preparatòria al sector i la Memòria Econòmica del 2012.

Què és l’Assemblea general extraordinària (AGE)?
És una assemblea general que es reuneix necessàriament una vegada a l’any, dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic. Té la funció de revisar i aprovar, si s’escau, el compte de resultats i el balanç econòmic de l’any anterior.

Què són les Assembles preparatòries als sectors?
L’AGE va precedida d’Assemblees preparatòries als Sectors geogràfics en les quals, necessàriament, es tracta el mateix ordre del dia que s’hagi acordat per a l’AGE. Aquesta Assemblea preparatòria es realitzarà en el marc de la vostra reunió de sector programada per al mes d’abril. En aquestes reunions els esplais podreu delegar el vostre vot a persones representants del sector.

Quin paper jugueu els esplais?
Els esplais, com a socis d’Esplac, sou responsables de participar en aquesta AGE. Us pertoca poder treballar aquesta documentació en el si dels esplais i del sector per tal que al més d’abril podem votar-ho a les reunions de Sector i a la Trobada de Dirigents del 20 d’abril puguem fer l’Assemblea general extraordinària.

La vostra eina de treball principal és la Memòria Econòmica del 2012, que ha estat elaborada per poder incrementar la transparència de l’entitat pel que fa a la gestió del dia a dia, dels recursos que movem i fer comprensible com es tradueix econòmicament el pla de treball i els objectius amb els que treballem al llarg de l’any. S’ha fet entenedora una cosa que d’entrada no ho és per a molts monitors i monitores per tal de poder prendre decisions entenent allò que se sotmet a votació, que és la gestió econòmica d’Esplac realitzada durant el 2012.