Pla de
Partici-
pació

Descripció

La participació és un pilar cabdal d’Esplac, sense participació de les monitores i dirigents en els Grups de Treball, Comissions, Grans Comitès… aquests perden el seu sentit de ser.

L’objectiu general del projecte, per tant, és la creació d’un pla de participació que replantegi no només els espais, mecanismes i circuits de participació sinó també què entenem per participació, com la volem i per què. L’elaboració d’aquest pla anirà estretament lligada amb la creació del nou Pla Estratègic 2020-2023. És per això que per aquest curs ens plantegem una feina de diagnosi de la situació actual, assessorar-nos amb persones expertes externes i crear un grup de treball que generi dinàmiques per tal d’implicar les monitores, joves dels esplais, sectors i dirigents en detectar les necessitats i oportunitats que existeixen.

Objectius
 • Crear un Grup de Treball
  • Generar dinàmiques per tal d’arribar als diferents agents implicats (monitores, joves, dirigents i sòcies)
  • Crear recursos que afavoreixin participació de qualitat
 • Fer una diagnosi de la participació existent als diferents els nivells d’Esplac.
  • Recopilar els circuits de participació actuals i posar-los a l’abast.
  • Saber per què, on i com volem participar.
 • Assessorar-nos en processos de creació de plans de participació al llarg del curs.
 • Esbossar els objectius concrets per al Pla de Participació.
Contacte

maresme@esplac.cat

Recursos

Notícies relacionades